رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارائه دهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

013-33324952-3 021-44299784-5
اندازه گیری عوامل زیان آور

اندازه گیری عوامل زیان آور

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

صدا و ارتعاش

۱٫       صدا سنجی ساده

۲٫      آناليز فركانسي صدا

۳٫     دوزیمتری صدا

۴٫     اندازه گیری ارتعاش تمام بدن و

دست-بازو

روشنایی

۵٫     اندازه گيري شدت روشنايي در روز و شب

۶٫     سنجش روشنایی به روش الگویی

۷٫     سنجش درخشندگی منابع

 

پرتو و امواج

۸٫     سنجش پرتوهای غیریونیزان IR  / UV

۹٫    سنجش پرتوهای یونیزان X / Y

۱۰٫  امواج رادیویی

۱۱٫  سنجش میدان الکتریکی، مغناطیسی

استرس های گرمایی و سرمایی

۱۲٫   سنجش استرس حرارتی WBGT

۱۳٫   سنجش استرس سرمایی

۱۴٫  سنجش آسایش دمایی

۱۵٫  اندازه گیری و ارزیابی شاخص ­های سایکومتریک

 

ارگونومی

۱۶٫  ارزیابی ارگونومیک پوسچر کاری

۱۷٫  ارزیابی آنتروپومتریک ابعاد بدن شاغلین جهت طراحی ایستگاه های کاری متناسب با ابعاد بدنی

۱۸٫ ارزیابی بار کار جسمانی

۱۹٫ تحلیل پرسشنامه نوردیک

ارزیابی تهویه و بیولوژیک هوا

۲۰٫  ارزیابی کارایی عملکرد سیستم های تهویه

۲۱٫ ارزیابی مهندسی اتاق های فشار مثبت و فشار منفی

۲۲٫  پایش بیولوژیک هوا

 

ارزیابی عوامل شیمیایی

۲۳٫  سنجش و تعیین مقدار گردوغبار کلی (وزن سنجی)

۲۴٫ سنجش و تعیین مقدار گردوغبار قابل استنشاق (وزن سنجی)

۲۵٫  سنجش مقدار فیوم فلزی

۲۶٫  سنجش و تعیین مقدار سیلیس

۲۷٫  سنجش و تعیین مقدار گازوبخارات بر اساس متدهای استاندارد

۲۸٫  شناسایی آلاینده های مجهول

و…

 

 

برگشت به بالا