رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارائه دهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

013-33324952-3 021-44299784-5
هیدروکربن های نفتی و سموم
PCB
۱ PCB8 ۲,۴′-Dichlorobiphenyl
۲ PCB 18 ۲,۲′,۵-Trichlorobiphenyl
۳ PCB28 ۲,۴,۴′-Trichlorobiphenyl
۴ PCB 31 ۲,۴′,۵-Trichlorobiphenyl
۵  PCB44 ۲,۲′,۳,۵′-Tetrachlorobiphenyl
۶ PCB52 ۲,۲′,۵,۵′-Tetrachlorobiphenyl
۷ PCB70 ۲,۳′,۴′,۵-Tetrachlorobiphenyl
۸ PCB101 ۲,۲′,۴,۵,۵′-Pentachlorobiphenyl
۹ PCB105 ۲,۳,۳′,۴,۴′-Pentachlorobiphenyl
۱۰ PCB138 ۲,۲′,۳,۴,۴′,۵′-Hexachlorobiphenyl
۱۱ PCB151 ۲,۲′,۳,۵,۵′,۶-Hexachlorobiphenyl
۱۲ PCB153 ۲,۲′,۴,۴′,۵,۵′-Hexachlorobiphenyl
۱۳ PCB180 ۲,۲′,۳,۴,۴′,۵,۵′-Heptachlorobiphenyl
۱۴ PCB194 ۲,۲′,۳,۳′,۴,۴′,۵,۵′-Octachlorobiphenyl
سموم کلره
۱ α-HCH)
۲  γ-BHC (γ-HCH)
۳  β-BHC (β-HCH)
۴  δ-BHC (δ-HCH)
۵  Heptachlor
۶ Aldrin
۷  heptachlor endo epoxide (trans-, isomer A)
۸  ۴,۴′-DDE
۹  Alpha Endosulfan
۱۰  Dieldrin
۱۱  Endrin
۱۲  ۴,۴′-DDD
۱۳ Beta endosulfan

 

سموم کلره
۱۴  ۴,۴′-DDT
۱۵  Endrin aldehyde
۱۶  Methoxychlor
۱۷  Ensdosulfan sulfate
۱۸ Endrin ketone
ترکیبات BTEX در آب
۱ Benzene
۲ Toluene
۳ Xylene
۴ Ethylbenzene

 

برگشت به بالا