ایمنی

      خدمات شرکت پیرایه زیست کاسپین در حوزه ایمنی 1.       ارزیابی ریسک 2.      تست ضخامت سنجی مخازن تحت فشار (به همراه مجوز اداره کار) 3.     سنجش مقاومت چاه ارت به ازای هر چاه (به همراه مجوز اداره کار)…

ادامه مطلب

اندازه گیری عوامل زیان آور

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار صدا و ارتعاش 1.       صدا سنجی ساده 2.      آناليز فركانسي صدا 3.     دوزیمتری صدا روشنایی 4.     اندازه گيري شدت روشنايي در روز و شب 5.     سنجش روشنایی به روش الگویی 6.      سنجش درخشندگی…

ادامه مطلب