رفتن به محتوای اصلی

شرکت پیرایه زیست ارئهدهنده انواع خدمات آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت

33324952-33321152

اب و پساب

بخش آب و پساب
ردیف پارامتر واحد اندازه گیری
۱ دما ˚C
۲ pH  
۳ DO mgO2/L
۴  COD mgO2/L
۵  BOD mgO2/L
۶ EC µS/cm2
۷  TDS mg/L
۸ TSS mg/L
۹ SS mg/L
۱۰ نیترات mg/L
۱۱ نیتریت mg/L
۱۲ آمونیوم mg/L
۱۳ فسفات mg/L
۱۴ سولفات mg/L
۱۵ فلوراید mg/L
۱۶ شوری %
۱۷ کدورت NTU
۱۸ رنگ TCU
۱۹ سدیم mg/L

 

ردیف پارامتر واحد اندازه گیری
۲۰ پتاسیم mg/L
۲۱ کلسیم mg/L
۲۲ سختی کل mg/L
۲۳ کسیم mg/L
۲۴ منیزیم mg/L
۲۵ قلیاییت کل mg/L
۲۶ کلر آزاد mg/L
۲۷ کلرید mg/L
۲۸ سیانید mg/L
۲۹ دترجنت mg/L
۳۰ فنل mg/L
۳۱ فرمالدهید mg/L
۳۲ چربی و روغن mg/L

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا